VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI

Madde 1- Vakfın adı “Kartal Vakfı” olup bu vakıf senedinde kısaca “vakıf” diye anılacaktır.

TAHSİS OLUNAN MEBLAĞ

Madde 2- Vakfın kuruluş malvarlığı tahsis edilen 5.000.000.000. TL.’dır. Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip mal varlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN MERKEZİ VE İKAMETGAHI

Madde 3- Vakfın merkezi Ankara olup, adresi, “Kartal Vakfı Uğur Mumcu Caddesi No:88 Gaziosmanpaşa-ANKARA’dır.” Vakıf gayesini gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu Kararı ile lüzum görülen yerlerde şube, temsilcilik ve irtibat büroları açabilir.

VAKFIN AMACI

Madde 4- Kartal Vakfı kamu yararına hizmet veren sosyal içerikli bir kuruluş olup, amacı;

 1. Barış ve olağanüstü hallerde, emir veya görevle uçuş yapan uçucularla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçak ve helikopterde bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle,
 2. Barışta iç güvenlik ve asayişi korumak amacıyla görevli olduğu sırada veya bu görevinden dolayı veyahut Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılar nedeniyle,
 3. Yurtdışında sürekli veya geçici görevli bulunduğu sırada veya bu görevinden dolayı tedhiş eylemine veya suikasta uğraması dolayısıyla,
 4. Eğitim, atış, tatbikat, manevra gibi görevleri yaptıkları sırada vukuu bulan bir olayda veya uçuş faaliyetlerine bağlı olarak uçağın uçuşa hazırlanmasından uçuş sonu kontrolüne kadar geçen sürede meydana gelen kazalar nedeniyle,
 5. Anayasa’nın 92 nci maddesi veya Türkiye’nin taraf olduğu andlaşmalar uyarınca yurtdışında görevlendirilenlerden bu görevlerini ifa sırasında,
 6. “5434 sayılı kanunun 45 nci maddesi hükümlerine göre vazife maluliyeti kapsamında, şehit olan veya hayatını kaybeden veyahut sakat kalan Türk Hava Kuvvetlerine mensup subay, astsubay ve sivil memurların kendileri eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve kardeşlerinin sosyal, ekonomik gereksinimleri ve çocuklarının eğitimi konusunda dayanışma sağlamaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 5- Vakıf 4 ncü maddede belirtilen gayeyi gerçekleştirmek için Türk Medeni Kanunu ve Yürürlükteki Mevzuata uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

Vakfın gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya vakıf mal varlığına giren bir veya birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini, bir veya birçok kez yatırımda kullanmaya vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üstrehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletleri kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunlara doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birini yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya TMK’nın 48 nci maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Gerektiğinde balo, piyango ve kermes gibi vakfın tanıtılmasına ve gelir sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunur. Yardım kampanyaları açar.

Vakıf gelirlerini artırmak amacıyla; bayilik, temsilcilik, acentalık (sigorta dahil) faaliyetlerini yapabilir veya yaptırabilir.

Uluslararası ve yurtiçi fuar, sergi, sempozyum, kongre ve demonstrasyon faaliyetlerinde bulunabilir.

Vakıf amacına hizmet etmek veya gelirlerini artırmak için okul, hastane, öğrenci yurdu, sosyal konut ve huzurevi kiralayabilir, satınalabilir, yaptırabilir ve bunları işletir veya işletmelerine ortak olabilir.

Vakıf gayesinin tahakkuku için her türlü sözleşmeler yapmaya, muayyen işleri ihale etmeye, şartnameler tanzimine, kredi muameleleri yapmaya, hukuki tasarruflarda bulunmaya yetkili olup, amacı ile ilgili, ithalat ve ihracat işlemleri yapabilir.

Vakıf kendisine ait malları kar ve gelirlerinin arttırılması için her türlü sosyal faaliyette bulunabilir.

Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya izinli ve yetkilidir.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 6- Vakfın organları şunlardır:

 1. Genel Kurul.
 2. Yönetim Kurulu.
 3. Denetim Kurulu.
 4. Genel Müdürlük.

VAKIF GENEL KURULU

Madde 7- Vakfın Genel Kurulu aşağıdaki üyelerden teşekkül eder:

 1. Aşağıdaki makam sahipleri,

  Hv.K.K., Hv.K.K.Kur.Bşk., Hv.K.K. Değ.ve Dent.Bşk., Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahındaki Başkanlar, Personel Daire, Personel Plan ve Yönetim Daire, Merkez Daire, Komptrolörlük Daire Başkanları, Adli Müşaviri.
 2. Vakıf senedi altında imzası olan kurucu üyeler,
 3. Vakıf Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarın üstünde bağış yapanlar, bu üyelerin görev süreleri iki yıldır.
 4. Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış olanlar.

TABİİ ÜYELER

Madde 8- Kurucu üyeler Vakıf Genel Kurulunun tabii üyeleridir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 9- Genel Kurul her yıl Nisan ayı içinde Yönetim Kurulunun daveti üzerine olağan olarak toplanır. Bu davet en fazla bir ay geciktirilebilir. Yönetim Kurulu; gerekli görürse veya Genel Kurulun 1/3’ü tarafından bir yazılı başvuru olur ise, Yönetim Kurulu Genel Kurulu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır. Genel Kurul üyeleri Yönetim Kurulunca hazırlanan toplantı gündemini, bilançoyu, gelir-gider hesabını ve Denetim Kurulu raporu ile diğer belgelerin örneklerini toplanma tarihinden önce Vakıf Merkezinden temin edebilirler.

Toplantı gündemi, toplantı tarihi, saati ve yeri toplanma gününden en az 10 gün önce üyelere çağrı mektubu ile duyurulur. “Gerekli görülen evrak” çağrı mektubuna eklenebilir.

Gerek olağan, gerekse olağanüstü toplantıda yalnız gündemdeki hususlar görüşülür.

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

Madde 10- Genel Kurul salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Divan Başkanının oyu iki oy sayılır.

Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantı bir hafta sonra “çoğunluk aranmaksızın” yapılır. Ancak katılanlar Genel Kurul üye tam sayısının 1/3’nden az olamaz. İkinci toplantı karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

Bu hususlar üyelere gönderilecek çağrı mektubunda açıkça belirtilir.

Toplantıda alınan kararlar “Karar Defterine” geçirilir. Başkanlık Divanınca imzalanır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Genel Kuruldaki başka bir üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Madde 11-

 1. Makama atanma ile tespit olunan “Yönetim Kurulu üyelikleri dışında kalan Yönetim Kurulu” üyelerini seçmek.
 2. Vakfın amacına uygun düşecek hizmetleri saptayarak, Yönetim Kuruluna temennide bulunmak.
 3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesaplarını incelemek ve Yönetim Kurulunu “İbra” etmek.
 4. “Denetleme Kurulu” asıl ve yedek üyelerini seçmek ve Denetleme Kurulunun hesap dönemi sonu itibari ile düzenleyeceği raporu incelemek ve buna göre Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak.
 5. Vakıf senedini değiştirmek.
 6. Olağan veya olağanüstü toplantılarda görev alacak Divan Kurulunu Genel Kurul üyeleri arasından seçmek.

VAKIF YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Madde 12- Yönetim Kurulu” üyeleri aşağıdaki makamlarda bulunan personel ile Genel Kurul tarafından seçilecek iki üyeden oluşur.

 1. Yönetim Kurulu Başkanı:

  Hv.K.K.lığı Kurmay Başkanı,
 2. Yönetim Kurulu Üyeleri:
  1. Hv.K.K.lığı Personel Başkanı,
  2. Hv.K.K.lığı Plan Prensipler Başkanı,
  3. Hv.K.K.lığı Lojistik Başkanı,
  4. Hv.K.K.lığı Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı,
  5. Hv.K.K.lığı Disiplin Moral Şube Müdürü,
  6. Hv.K.K.lığı Adli Müşaviri,

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN KAYBI

Madde 13-

 1. Üyeliğin kaybı görev değişikliği ile olur.
 2. Genel Kurulca seçilen üyeler iki yıl görev yapar. Aynı üyeler yeniden seçilebilir. Ölüm, hastalık, istifa ve benzeri nedenlerle üyelik boşalırsa ilk Genel Kurul Toplantısında boş üyelik için yeniden seçim yapılır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI, KARAR VE YETER SAYILARI :

Madde 14- Yönetim Kurulu ayda en az bir defa ve en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilmiş sayılır. Kararlar, noterden tastikli karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Alınan kararlar diğer Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15- Vakfın bütün işlemleri, genel hükümler gereğince Yönetim Kurulunca yürütülür. Diğer görevleri şunlardır:

 1. Vakıf senedinde belirtilen amacın gerçekleşmesi için faydalı ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri almak,
 2. Vakıf çalışmalarının gerekli kıldığı harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek,
 3. Genel Kurulun temenni ve kararlarını olanaklar ölçüsünde yerine getirmek,
 4. Bütçe ve bilançolar, kar ve zarar cetvellerini ve faaliyet raporlarını hazırlamak.
 5. Genel Kurula hesap vermek, yönetmelikleri hazırlamak, vakıf Senedinde yapılacak değişiklikleri hazırlayıp Genel Kurula teklif işlemlerini yürütmek,
 6. Vakfın gayesine uygun olarak ve kanuni sınırlamalar ayrık olmak üzere her türlü taşınır taşınmaz malları ile paraları; nakdi değer olan hakları; hisse ve alacak ifade eden hakları ve kuponları; kıymetli evrakı; intifa, sükna ve mülkiyetten gayri ayni hakları; bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını ve benzerlerini; hibe, vasiyet vesair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile yahut satın almak, kiralamak suretiyle “temellük ve tasarruf etmek” ve bu suretle iktisap olunan emvalin vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul ve sair her türlü özel veya resmi işlemleri yapmak, genel olarak vakıf lehine rehin ve ipotek tesis etmek,

  Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için kanuni sınırlamalar ayrık olmak üzere vakıf mal varlığının nasıl, ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakıf mallarında tasarruf etmek suretiyle taşınır ve taşınmaz mallarını satmaya, üzerlerinde “sınırlı ayni hak” tesisine, kiralamaya, gelirlerini sarfa yetkili bulunmak ve taşınmaz için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek,
 7. Vakıf faaliyetleri ve Vakfın işleyişi ile ilgili olarak yönetmelikler çıkarmak,
 8. Beşinci maddede yer alan faaliyetlerin yanında vakıf gayesine ulaşmak için lüzumlu ilgili mevzuat tarafından yasaklanmamış olan bilcümle işlemleri, sözleşmeleri yapmak veya yaptırmak için karar almak,
 9. Vakıf Genel Müdürünü atamak ve gerektiğinde görevden almak. Yönetim Kurulu, gerek gördüğü takdirde, görevlerin bir kısmını genel müdüre veya üçüncü kişilere devredebilir.

DENETİM KURULU

Madde 16- Denetim Kurulu, Genel Kurul adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

DENETİM KURULUNUN BAŞKAN VE ÜYELERİ

Madde 17- Denetim işleri, Genel Kurulun kendi içinden veya dışarıdan biri başkan ikisi üye olmak üzere, üç yıl için seçilecek üç kişilik bir kurul tarafından yürütülür. Ayrıca Genel Kurul üç yedek denetçi seçer. Denetim Kurulu üyeleri en az 5 Genel Kurul üyesi tarafından önerilen adaylar arasından seçilir. Asıl denetçilerin görevden ayrılmaları halinde yerlerine sırasına göre yedek denetçiler alır. Denetim Kurulu Başkan ve üyelerinin; denetim işleri hakkında bilgi sahibi, İşletme, Ekonomi, Muhasebe, Maliye ve Hukuk alanlarında yüksek öğrenim görmüş kişiler olmasına özen gösterilir.

DENETİM KURULUNUN GÖREVİ

Madde 18- Denetim Kurulu vakfın hesap ve belgelerini düzenli olarak denetler. Her üç ayda bir geçici mizan cetvellerini inceleyerek Yönetim Kuruluna, yıl sonu itibariyle de hesapların tümü üzerinden Genel Kurula rapor verir. Denetim Kurulu vakfa ait bulunan idare, işletme ve ortaklıkların evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler.

Düzenlenecek rapor, Genel Kurul Toplantısından 15 gün önce Genel Kurul Üyelerinin incelemesine sunulmak üzere Yönetim Kuruluna verilir. Denetim Kurulunun görevini gereği gibi yapmamasından dolayı, vakfın uğradığı zararlardan aynen Yönetim Kurulu gibi sorumludur.

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 19- Vakfı, “Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı” temsil eder. Vakfı borç altına sokacak muamelelerle, bankalarda hesap açma ve kapamalarda, bankalardan para çekmelerde, vakıf adına gelen bütün banka ve posta havalelerini, posta çeklerini, kıymetli evrak ve kolileri almaya, bankalarla işlemleri yürütmeye, banka dışındaki işlemlerin yürütülmesine, kira mukavelesi ve çek tanzimine, tadil veya feshine, rücu veya iptaline, intifa, sükna veya mülkiyetten gayri ayni haklar, bir mal varlığının tamamının veya bir kısmının hibe, vasiyet, vesair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla yahut satınalma veya kiralama suretiyle temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi, Kamu Kuruluşları, bankalar, kooperatifler, sendikalar, şirketler, özel ve tüzel kişiler tarafından tahakkuk ettirilen veya ettirilecek her türlü alacakları, takip ve tahsil etmeye, vakfa yapılan veya yapılacak olan her türlü bağışlarla Resmi Dairelere, Mahkemeler, İcra Daireleri vesair kuruluşlarla ilgili bütün işlemleri ve ayrıca Vakıf faaliyetlerinin gerektirdiği tüm işlemleri ve işleri yürütmeye ve bunlarla ilgili bütün münasebetlerde “Vakfı bizzat veya vekaleten temsile yetkili olanlar Yönetim Kurulunca tespit olunur.”

YETKİ DEVRİ

Madde 20- Yönetim Kurulu, görevlerini bizzat kendisi yapabileceği gibi, “sınırlarını belirtmek sureti” ile bu görevlerinin bir kısmını “Vakıf Genel Müdürüne” devredebilir.

GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜRLÜK TEŞKİLATI

Madde 21- “Genel Müdür”, Yönetim Kurulunun vakıf senedi hükümleri gereğince haiz olduğu şartlar içerisinde devredeceği “yetkileri kullanmak” ve “Yönetim Kurulu Kararlarını” uygulamak üzere Yönetim Kurulunca tayin edilir, Vakfın cari muamelelerini, günlük işlerini yapan Genel Müdürün statüsü; görev, yetki ve sorumlulukları ile Genel Müdürlük teşkilatı Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

ÜYELERİN ÜCRETİ

Madde 22- Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ücret almazlar.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 23-

 1. Gerçek veya tüzel kişilerin şartlı ve şartsız olarak yapacakları menkul veya gayrimenkul bağışlar, ölüme bağlı tasarruflar ile intikal edecek para, taşınır-taşınmaz mallar; kıymetli evrak hisse senetleri, fikri haklar ve diğer para ile ölçülebilir tüm haklar.
 2. Vakıf amacı kapsamındaki kişilerden istekli olanların yaptıkları bağışlar.
 3. Vakıf adına yapılan sosyal faaliyetlerden (piyango, kermes, balo vs.) elde edilen gelirler.
 4. Vakıf Senedinde belirtilen faaliyetler sonucunda elde edilecek her türlü gelir.
 5. Tahsis olunacak intifa hakları.
 6. Diğer ve her türlü bağış vesair gelirler.

VAKIF GELİRLERİNİN SARFI

Madde 24- Vakıf, yıl içinde elde ettiği brüt gelirin üçte birini (1/3) idame, yönetim masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını arttırıcı yatırımlara; kalanını (2/3) ise, vakıf amaçlarına tahsise mecburdur.

VAKFIN HESAP DÖNEMİ

Madde 25- Vakfın hesap dönemi “takvim yılı”dır.

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 26- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun 2/3’ünün kabulü ile gerçekleşir.

VAKFIN SONA ERMESİ VE TASVİYESİ

Madde 27- Vakıf, Medeni Kanun ve ilgili tüzük hükümlerinde belirtilen hallerde, vakıf senedinde yer alan gayenin gerçekleşmesine, hukuken ve fiilen imkan kalmaması halinde; Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun 2/3’ünün kabulü ile sona erdirilebilir.Vakfın sona ermesi halinde; mal varlığı Medeni Kanunda belirtilen esaslar dahilinde, “Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı” ile “Mehmetçik Vakfı” arasında eşit olarak pay edilir

VAKFIN DENETİMİ

Madde 28- Vakfın dış denetimi, “Vakıflar Genel Müdürlüğü” tarafından yapılır.

UYGULANACAK HUKUK

Madde 29- Bu Vakıf Senedinde düzenlenmeyen hususlarda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

VAKFIN KURUCU ÜYELERİ

Madde 30- Vakfın Kurucu Üyeleri isim ve adresleri aşağıda gösterilmiştir.

Org.İlhan KILIÇ
Hava Kuvvetleri Komutanı
Sabiha GÖKÇEN
Korg.Cumhur ASPARUK
Hv.K.K.Kurmay Başkanı
Aynur AKSOY
Şehit Eşi
Tümg.Çetin AKYOL
Hv.K.K.Personel Başkanı
Deniz ÇEKİÇ
Şehit Eşi
E.Korg.Öner DİNÇER Tülin ÖNCEL
Şehit Eşi