VAKFIN ORGANLARI

  • Genel Kurul
  • Yönetim Kurulu
  • Denetim Kurulu
  • Genel Müdürlük

GENEL KURUL

Vakfın en üst karar organıdır. Vakıfla ilgili temel prensipleri belirleyerek, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını değerlendirir.

YÖNETİM KURULU

Vakfın her türlü idari, hukuki ve mali faaliyetlerini yürüten icra organıdır.

DENETİM KURULU

Genel Kurulun kendi içinden veya dışarıdan biri başkan ikisi üye olmak üzere, üç yıl için Genel Kurul tarafından seçilen üç kişiden oluşur. Denetim Kurulu, Genel Kurul adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler.

GENEL MÜDÜRLÜK

Yönetim Kurulu tarafından seçilen Genel Müdür ve vakıfta çalışan idari personelden oluşur.