GELİR KAYNAKLARI

  • Gerçek veya tüzel kişilerin şartlı ve şartsız olarak yapacakları menkul veya gayrimenkul bağışlar, ölüme bağlı tasarruflar ile intikal edecek para, taşınır-taşınmaz mallar; kıymetli evrak hisse senetleri, fikri haklar ve diğer para ile ölçülebilir tüm haklar.
  • Vakıf amacı kapsamındaki kişilerden istekli olanların yaptıkları bağışlar.
  • Vakıf adına yapılan sosyal faaliyetlerden (piyango, kermes, balo vs.) elde edilen gelirler.
  • Vakıf Senedinde belirtilen faaliyetler sonucunda elde edilecek her türlü gelir.
  • Tahsis olunacak intifa hakları.
  • Diğer ve her türlü bağış vesair gelirler.